Aan de slag op OCMW Merelbeke: Op zoek naar middeleeuwers of Romeinen

De komende jaren plant het OCMW Merelbeke grote veranderingen op haar terreinen. Er wordt een nieuw rusthuis gebouwd met 2 vleugels, 142 kamers, een dagverzorgingscentrum, aanleunflats, en een nieuw lokaal dienstencentrum. De grootschalige bouwwerken verstoren mogelijke archeologische resten. Daarom gaan de komende weken archeologen van De Logi & Hoorne onderzoeken of er op de terreinen van het OCMW nog eeuwenoude resten verborgen liggen.

Vroegere vondsten
Vlakbij aan Caritas Wadi werd al een vroegmiddeleeuws grafveld (7de tot 9de eeuw) opgegraven, met zo’n 120 begravingen die soms mooie grafgiften bevatten. Er was ook een nederzetting uit de 9de en 10de eeuw en een pottenbakkersoven die uniek is voor Vlaanderen. Bij de aanleg van wijk Dijsegem, aan de andere kant van de Kloosterstraat vonden archeologen houten gebouwen uit de Romeinse periode (1ste tot 2de eeuw).

En nu? Proefsleuven om te kijken
Om te weten of er op de terreinen van het OCMW ook belangrijke archeologische restanten liggen, gaan de archeologen van De Logi & Hoorne op het terrein proefsleuven graven in de groenzones, de grasvelden en in enkele gevallen op de parkings. Met de gegevens maken de archeologen dan een inschatting of een opgraving nodig zal zijn of niet.

Zorg voor erfgoed
Op voorhand is het nooit mogelijk te weten of er oude nederzettingen of grafvelden aanwezig zijn. Het OCMW Merelbeke organiseert nu eerst dit archeologisch proefsleuvenonderzoek, om dit in te kunnen schatten en zo later zonder onverwachte verrassingen de bouwwerken te kunnen uitvoeren. Dit vormt meteen ook een unieke kans om meer inzicht te krijgen in de voorgeschiedenis van Merelbeke.

Timing
De werken worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase start op maandag 16 november. De vierde fase zal afgerond zijn tegen woensdag 9 december. Tijdens het onderzoek blijft het OCMW Merelbeke verder functioneren, maar om veiligheidsredenen zullen tijdelijk wel enkele parkeerplaatsen worden afgesloten.

meer info in het persbericht